Volume 4, No. 2, 2011

INTRODUCTION OF THE EDITOR

6VOLCANOLOGIST, SEISMOLOGIST, AND MINERALOGIST G.S. GORSHKOV

V.I. Belousov, G.E. Bogoyavlenskaya, E.N. Grib, A.Ya. Sidorin

7ALEXANDR MIKHAILOVICH DYMKIN

Z.A. Bessudnova

23ALEKSANDR PETROVICH LISITZYN

Z.A. Bessudnova, L.I. Kozyreva, E.G. Mirlin

31EPAMINOND EPAMINONDOVICH FOTIADI

А.E. Kontorovich, А.V. Ladynin

42E.I. GALPERIN AND THE REVOLUTION IN SEISMIC PROSPECTING IN THE LAST QUARTER OF THE XX CENTURY

А.Ya. Sidorin

57ALEXEY ALEXEEVICH ZAMOREV

A.V. Kozenko

81